นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
17   คน
สถิติทั้งหมด
70742   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
ภาพกิจกรรม อบต.หนองบอน
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬ...
  พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬ...
 • อบต.หนองบอน ขอบคุณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ...
  อบต.หนองบอน ขอบคุณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ...
 • ภาพกิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบ...
  ภาพกิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบ...
 • พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบ...
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบ...
 • โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกา...
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกา...
 • กิจกรรม kick off ตามแผนปฏิบัติการ 60 ...
  กิจกรรม kick off ตามแผนปฏิบัติการ 60 ...
 • การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
 • ประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ประจำ...
  ประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ประจำ...
 • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่...
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่...
 • ประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชั่น
  ประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชั่น
 • อบต.หนองบอน ได้รับความอนุเคราะห์รถเข็...
  อบต.หนองบอน ได้รับความอนุเคราะห์รถเข็...
 • กองสวัสดิการสังคมตรวจสอบสิทธิผู้มีสิท...
  กองสวัสดิการสังคมตรวจสอบสิทธิผู้มีสิท...
 • อบจ.มหาสารคาม ร่วมกับกองสวัสดิการสังค...
  อบจ.มหาสารคาม ร่วมกับกองสวัสดิการสังค...
 • พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่...
  พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่...
 • 17 ตุลาคม 2561 อบต.หนองบอนและประชาชนท...
  17 ตุลาคม 2561 อบต.หนองบอนและประชาชนท...
 • กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณริมถนนเส้นโกส...
  กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณริมถนนเส้นโกส...
 • 6 เมษายน 2561 ร่วมต้อนรับการแข่งขันจั...
  6 เมษายน 2561 ร่วมต้อนรับการแข่งขันจั...
 • มอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา
  มอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา
นายประสงค์ สุภาวัฒนพันธ์
นายประสงค์ สุภาวัฒนพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
นายสุเทพ ศิริขวา
นายสุเทพ ศิริขวา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
คู่มือประชาชนการขอรับบำเน็จบำนาญ ปกติ รายเดือน ของลูกจ้างประจำ
ใบเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
แบบรายละเอียดการใช้รถยนต์เดินทางไปราชการ (รถยนต์ราชการ)
แบบรายละเอียดการใช้รถยนต์เดินทางไปราชการ (รถยนต์/จักรยานยนต์ ส่วนตัว)
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก. 111 ค่าเดินทางไปราชการ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 แบบ 8708
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ถนนช่วงระหว่างบ้านท่าเดื่อ - บ้านโนนสัง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 13/06/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 27/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 10/06/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการหินคลุก จำนวน 52 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 09/06/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 06/06/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสัง หมู่ที่ 4 จุดถนนเส้นสามแยกศาลากลางบ้าน - บ้านนางม่วย ดวงมุลลี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 18/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 (จุดถนนเส้นบ้านหนองบอน-บ้านแพง ช่วงระหว่างที่นานายนิกร โพธิ์ปัดชา) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 25/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 ราการ โดยวิธีเเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 27/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 03/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกู้แพสูบน้ำด้วยไฟฟ้าท่าเดื่อ-โชคชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 20/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนการสอน โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทีปังกรการุณยมิตร หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 16/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มค.ถ. 119-01 สายบ้านแห่เหนือ-บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
ลงข่าว : 10/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง มค.ถ. 119-02 หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 1 บ้านหนองบอน-บ้านโนนสัง ช่วงที่ 2 บ้านหนองบอน-บ้านเหล่ายาว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
ลงข่าว : 10/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงข่าว : 06/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด
ลงข่าว : 06/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต. 90
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
12/03/2021 : จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 9312 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2020 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.119-02 บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบอน
17/12/2020 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.119-01 บ้านแห่เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบอน
15/12/2020 : จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
02/12/2020 : จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตรหนองบอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน ๒,๓๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/12/2020 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2020 : จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทีปังกรการุณยมิตร หนองบอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนธันวาคม จำนวน ๒,๓๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/11/2020 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เอกสารเหล็ก ๒ บานทึบ มีชั้นวางไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น จำนวน ๓ หลัง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/11/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ หมึกพิมพ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
การรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินประจำจังหวัดมหาสารคาม ด่วนที่สุด ( 14 มี.ค. 65) มค0023.3/ว4333
แบบสำรวจข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตามตัวชี้วัดที่ 11 ความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั่วไป ( 9 ก.พ. 65) ที่ มค 0023.1/ว 62 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อมบัญญติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทั่วไป ( 1 ธ.ค. 64) มค 0023.4/ว21605
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด ( 23 พ.ย. 64) ที่มค0023.5/-
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 0023.5/ว20558
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่อปท. ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 19798
การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ ทั่วไป ( 24 ธ.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ว23493
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้กับอปท. ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21612
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21610
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21629
กระดานข่าวทั่วไป
ปั๊มเติมน้ำยาตะกรัน โดสสารละลาย Cooling Tower (ขออภัยหากเป็นการรบกวน) ( อ่าน 233 / ตอบ 0 )
    โดย : เอส  ไรคส์   เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563 : 11:57   
ปั๊มฟู้ดเกรด สำหรับดูดของเหลว ของหนืดผสมเนื้อ (ขออภัยหากเป็นการรบกวน) ( อ่าน 263 / ตอบ 0 )
    โดย : เอส  ไรคส์   เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563 : 11:44   
อะไหล่ปั๊มเคมีผลิตจากยุโรป (ขออภัยหากเป็นการรบกวน) ( อ่าน 249 / ตอบ 0 )
    โดย : เอส  ไรคส์   เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563 : 11:29   
ปั๊มเติมคลอรีน ปรับสภาพน้ำในสระ (ขออภัยหากเป็นการรบกวน) ( อ่าน 205 / ตอบ 0 )
    โดย : เอส  ไรคส์   เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563 : 10:39   
ปั๊มบำบัดน้ำเสีย บำบัดน้ำในอุตสาหกรรม (ขออภัยหากเป็นการรบกวน) ( อ่าน 233 / ตอบ 0 )
    โดย : เอส  ไรคส์   เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563 : 09:24   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< กรกฏาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต. แล้วไปกากบาทในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ศาลปกครอง
 • facebookNongbon
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • โยธาไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงการคลัง
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ธ.ออมสิน
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ธ.ธกส
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมสรรพากร
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมจัดหางาน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงบประมาณ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม